Learnable Cost Volume Using the Cayley Representation

Taihong Xiao, Jinwei Yuan, Deqing Sun, Qifei Wang, Xin-Yu Zhang, Kehan Xu, Ming-Hsuan Yang
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020

[Paper] [ArXiv] [GitHub]